فارس شریفی

فارس شریفی

نام و نام خانوادگی : فارس شریفی نام مستعار:فارس مام رحمان محل تولد :كێلە كەوو (دیواندره) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1361.06.12 محل و نحوه جانباختن: هزار کانیان (سنندج) . تعرض به پایگاه رژیم زندگی نامه :

بهروز میرزایی

نام و نام خانوادگی : بهروز میرزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :كەژی كەران تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1361.06.12 محل و نحوه جانباختن: هزار کانیان (سنندج) . در جریان گرفتن پایگاه رژیم زندگی نامه :