فایق قادری

نام و نام خانوادگی : فایق قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.05.30 محل و نحوه جانباختن: هانی سوران (مریوان) . تعرض به پایگاه رژیم زندگی نامه :