طه درویشی

طه درویشی

نام و نام خانوادگی : طه درویشی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.11.29 محل و نحوه جانباختن: نیزرو (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :