مصطفی نصری

مصطفی نصری

نام و نام خانوادگی : مصطفی نصری نام مستعار:مصطفی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.06.05 محل و نحوه جانباختن: نوار مرزی ایران و عراق . انفجار مین زندگی نامه :