احمد بهرامی

احمد بهرامی

نام و نام خانوادگی : احمد بهرامی نام مستعار:احمد اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.03.18 محل و نحوه جانباختن: نسل (مریوان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :