محمد جعفری

محمد جعفری

نام و نام خانوادگی : محمد جعفری نام مستعار: حەمەی هالارە محل تولد : هالدرە بالا (دیواندره) تاریخ تولد : تاریخ جانباختن : 1367 محل و نحوه جانباختن: میان روستاهای “نجە” و “سالیان” مریوان . درگیری با مزدوران رژیم