عمر شهریاری

نام و نام خانوادگی : عمر شهریاری نام مستعار:عمر كۆربناو محل تولد :كۆربناو (سردشت) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.24 محل و نحوه جانباختن: ناوه (بانه) . تعرض به پایگاه رژیم زندگی نامه :