عمر آوخ

عمر آوخ

نام و نام خانوادگی : عمر آوخ نام مستعار:عمر شورئاوا محل تولد :شورآباد (مهاباد) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.06.05 محل و نحوه جانباختن: میشیاو (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :