محمد مینایی

محمد مینایی

نام و نام خانوادگی : محمد مینایی نام مستعار:حمه لگز محل تولد :لگز (سقز) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.08.12 محل و نحوه جانباختن: میرگه نخشینه (سقز) . درگیری با نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :