احمد ارشدی

احمد ارشدی

نام و نام خانوادگی : احمد ارشدی نام مستعار:ندارد محل تولد :آسنگران تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.09.12 محل و نحوه جانباختن: مری یر (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :