موسی ولی لو

موسی ولی لو

نام و نام خانوادگی : موسی ولی لو نام مستعار:ندارد محل تولد :انزل تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

منصور شوکتی

منصور شوکتی

نام و نام خانوادگی : منصور شوکتی نام مستعار:ندارد محل تولد :نقده تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

منیره مدرسی

منیره مدرسی

نام و نام خانوادگی : منیره مدرسی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . توسط حزب دمکرات تیرباران شد زندگی نامه :

قاسم خسروی

قاسم خسروی

نام و نام خانوادگی : قاسم خسروی نام مستعار:ندارد محل تولد :قارنا (اشنویه) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :