احمد حنیفه‌ای

نام و نام خانوادگی : احمد حنیفه‌ای نام مستعار:احمد میانه‌ای محل تولد :میانه (آذربایجان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.03.31 محل و نحوه جانباختن: ماونه (ارومیه) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :