صادق وزیری

صادق وزیری

نام و نام خانوادگی : صادق وزیری نام مستعار: حمید سنه محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1366.06.22 محل و نحوه جانباختن: ماموخ (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :

طیب مجیدی

طیب مجیدی

نام و نام خانوادگی : طیب مجیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :تنگیسر (سنندج) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1362.01.17 محل و نحوه جانباختن: ماموخ (سنندج) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :