درخشان ویسی

درخشان ویسی

نام و نام خانوادگی : درخشان ویسی نام مستعار:ندارد محل تولد :هشمیز (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.05.18 محل و نحوه جانباختن: مالئمه (عراق) . حادثه ناگوار ( در 1364.05.17 زخمی شد) زندگی نامه :