علی قربانی

علی قربانی

نام و نام خانوادگی : علی قربانی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوزه (مهاباد) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.07.24 محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسین وکاشی

نام و نام خانوادگی : حسین وکاشی نام مستعار:ندارد محل تولد :درمان (مهاباد) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.07.24 محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

فایق طاهری

فایق طاهری

نام و نام خانوادگی : فایق طاهری نام مستعار:ندارد محل تولد : مهاباد تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.07.24 محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :