ابراهیم بکری

ابراهیم بکری

نام و نام خانوادگی : ابراهیم بکری نام مستعار:مام برایم محل تولد :قوزلوی (مهاباد) تاریخ تولد : 1323 تاریخ جانباختن :1363.08.26 محل و نحوه جانباختن: قوزلوی (مهاباد) . تیرباران توسط حزب دمکرات زندگی نامه :