سلیمان خوش نیت

سلیمان خوش نیت

نام و نام خانوادگی : سلیمان خوش نیت نام مستعار:سلیمان جو حسن محل تولد :گردەگەڕوێ (مهاباد) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1362.01.05 محل و نحوه جانباختن: قم قئلا (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :