مادح همتی

مادح همتی

نام و نام خانوادگی : مادح همتی نام مستعار:ندارد محل تولد :حسین آباد (مهاباد) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1360.12.23 محل و نحوه جانباختن: قلیانتاغ (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عمر جانالی

عمر جانالی

نام و نام خانوادگی : عمر جانالی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.23 محل و نحوه جانباختن: قلیانتاغ (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

رحمان زاهدی

رحمان زاهدی

نام و نام خانوادگی : رحمان زاهدی نام مستعار:آکام محل تولد :گوگجلی (بوکان) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1360.12.23 محل و نحوه جانباختن: قلیانتاغ (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسن سلطانی

حسن سلطانی

نام و نام خانوادگی : حسن سلطانی نام مستعار:ندارد محل تولد :تیکان تپه (بوکان) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1360.12.23 محل و نحوه جانباختن: قلیانتاغ (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :