عارف روشنی

عارف روشنی

نام و نام خانوادگی : عارف روشنی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.01.08 محل و نحوه جانباختن: قلعه زنجیر (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جمال بلندی

جمال بلندی

نام و نام خانوادگی : جمال بلندی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.01.08 محل و نحوه جانباختن: قلعه زنجیر (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :