حمید نعلی

حمید نعلی

نام و نام خانوادگی : حمید نعلی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.06.07 محل و نحوه جانباختن: قره داغ (مهاباد) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

رحیم قادری

رحیم قادری

نام و نام خانوادگی : رحیم قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.06.07 محل و نحوه جانباختن: قره داغ (مهاباد) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :