ناصر سلیمی

ناصر سلیمی

نام و نام خانوادگی : ناصر سلیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.06.05 محل و نحوه جانباختن: فرودگاه سنندج (گریزه) . در حادثه فرودگاه سنندج به دستور خلخالی اعدام شد زندگی نامه :