طه توحیدی

نام و نام خانوادگی : طه توحیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09 محل و نحوه جانباختن: صوفیان پیرانشهر . قتل عام مردم روستا توسط جمهوری اسلامی زندگی نامه :