صدیق مهربانی

نام و نام خانوادگی : صدیق مهربانی نام مستعار:ندارد محل تولد :بناوەچڵە (مریوان) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1362.06.25 محل و نحوه جانباختن: شیخ عطار (مریوان) . تعرض به مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :