علی پاشایی

نام و نام خانوادگی : علی پاشایی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.07.04 محل و نحوه جانباختن: شیخ عطار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

شریف

نام و نام خانوادگی : شریف نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.07.04 محل و نحوه جانباختن: شیخ عطار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جمال اسدی

نام و نام خانوادگی : جمال اسدی نام مستعار:جمال آلمانه محل تولد :آلمانه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.07.04 محل و نحوه جانباختن: شیخ عطار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :