مظفر محمدی

مظفر محمدی

نام و نام خانوادگی : مظفر محمدی نام مستعار:مظفر قەڵارووتە محل تولد :قەڵارووتە تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.04.15 محل و نحوه جانباختن: شاولی (دیواندره) . کمین حزب دمکرات زندگی نامه :