صدیق پیاوه

نام و نام خانوادگی : صدیق پیاوه نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.01.14 محل و نحوه جانباختن: شارویران (مهاباد) . خمپاره باران منطقه توسط رژیم زندگی نامه :