فرج شمسی

فرج شمسی

نام و نام خانوادگی : فرج شمسی نام مستعار:فرج بیساران محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.06.26 محل و نحوه جانباختن: شاخ شکین (کامیاران) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

بیژن حمزه

بیژن حمزه

نام و نام خانوادگی : بیژن حمزه نام مستعار:محمود سنه محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.06.26 محل و نحوه جانباختن: شاخ شکین (کامیاران) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :