صالح رنجبر

نام و نام خانوادگی : صالح رنجبر نام مستعار:صالح میانه محل تولد :میانه (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.05.01 محل و نحوه جانباختن: سیف (سقز) . تصرف مرکز تجمع نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :

حسین تال

حسین تال

نام و نام خانوادگی : حسین تال نام مستعار:ندارد محل تولد :دارسیران (مریوان) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.05.01 محل و نحوه جانباختن: سیف (سقز) . تصرف مرکز تجمع نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :