محمود صادقی

محمود صادقی

نام و نام خانوادگی : محمود صادقی نام مستعار:صادق یختخان محل تولد :یختخان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.12.21 محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

فاطمه حکیمی

فاطمه حکیمی

نام و نام خانوادگی : فاطمه حکیمی نام مستعار:شوبو محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1363.12.21 محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

صالح محمدی

صالح محمدی

نام و نام خانوادگی : صالح محمدی نام مستعار:صالح شاخ و داخ محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.12.21 محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . در درگیری با حزب دمکرات زخمی و اسیر و سپس تیرباران شد  

سیامک مظهری

سیامک مظهری

نام و نام خانوادگی : سیامک مظهری نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.12.21 محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :