عمر صباحی آذر

نام و نام خانوادگی : عمر صباحی آذر نام مستعار:ندارد محل تولد :جه‌مۆغه‌ (بوکان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1361.11.15 محل و نحوه جانباختن: سنگسار (مهاباد) . عملیات تصرف پایگاه زندگی نامه :