محمد تمجیدی

محمد تمجیدی

نام و نام خانوادگی : محمد تمجیدی نام مستعار:دکتر محمد محل تولد :آتابلاغی (نقده) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1363.04.04 محل و نحوه جانباختن: سندوس (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

قاسم

نام و نام خانوادگی : قاسم نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.08.10 محل و نحوه جانباختن: سندوس (مهاباد) . تیرباران توسط ارتش و پاسداران زندگی نامه :

رشید حسین پور

نام و نام خانوادگی : رشید حسین پور نام مستعار:ندارد محل تولد :قوم قەڵای (مهاباد) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1359.08.10 محل و نحوه جانباختن: سندوس مهاباد . تیرباران توسط ارتش و پاسداران زندگی نامه :