کشمند عباسی

کشمند عباسی

نام و نام خانوادگی : کشمند عباسی نام مستعار:پیوند محل تولد :قەڵاخانی چەك (سرپل ذهاب) تاریخ تولد : 1352 تاریخ جانباختن :1373.05.17 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

عثمان فرمان

عثمان فرمان

نام و نام خانوادگی : عثمان فرمان نام مستعار:ندارد محل تولد :وله‌ژیر (مریوان) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1374.03.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

عثمان کیانی

عثمان کیانی

نام و نام خانوادگی : عثمان کیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :ده‌رزیان (مریوان) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1374.03.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

محمود خضری

نام و نام خانوادگی : محمود خضری نام مستعار:سید محمود محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370.10.22 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی زندگی نامه :

امیر بایاب

نام و نام خانوادگی : امیر بایاب نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1371.11.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط جمهوری اسلامی زندگی نامه :