حسن کمانگر

حسن کمانگر

نام و نام خانوادگی : حسن کمانگر نام مستعار:؟ محل تولد :کوانه (کامیاران) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1368.06 محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . در يك رویداد تصادفی زندگی نامه :

ناصر صفری

ناصر صفری

نام و نام خانوادگی : ناصر صفری نام مستعار:ناصر رشیدئاوا محل تولد :رشیدئاوا (دیواندره) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات زندگی نامه :

صدیق سارمی

صدیق سارمی

نام و نام خانوادگی : صدیق سارمی نام مستعار:ندارد محل تولد :کره گل تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1364.08.23/25 محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :