صلاح خورشیدی

صلاح خورشیدی

نام و نام خانوادگی : صلاح خورشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :کچله (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.06.27 محل و نحوه جانباختن: سرشیلانه (کامیاران) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :