عزیز الهی

عزیز الهی

نام و نام خانوادگی : عزیز الهی نام مستعار:ندارد محل تولد :نودشه (مریوان) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: ساڵوكی ژورو (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :