کریم فتحی

کریم فتحی

نام و نام خانوادگی : کریم فتحی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366.03.05 محل و نحوه جانباختن: ساوان (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صادق چراغی

صادق چراغی

نام و نام خانوادگی : صادق چراغی نام مستعار:صادق ساوان محل تولد :ساوان (بانه) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1361.05.10 محل و نحوه جانباختن: ساوان (بانه) . تیرباران تویط عوامل رژیم زندگی نامه :