شریف نوری

نام و نام خانوادگی : شریف نوری نام مستعار:ندارد محل تولد :هاڵەدەری (دیواندره) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.07.14 محل و نحوه جانباختن: سان سلیمان (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :