خلیل زارعی

نام و نام خانوادگی : خلیل زارعی نام مستعار:جلیل محل تولد :زاغه (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.08.08 محل و نحوه جانباختن: سارال (سنندج) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

جمشید ناوه

جمشید ناوه

نام و نام خانوادگی : جمشید ناوه نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.02.28 محل و نحوه جانباختن: سارال (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسین گنجی

نام و نام خانوادگی : حسین گنجی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.02.09 محل و نحوه جانباختن: سارال (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :