رحمان امینی

نام و نام خانوادگی : رحمان امینی نام مستعار:سیروان محل تولد :کانی گویز (سردشت) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1362.05.27 محل و نحوه جانباختن: زمزیران (سردشت) . تیراندازی عوامل رژیم زندگی نامه :