خالد آرایش

نام و نام خانوادگی : خالد آرایش نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.09.06 محل و نحوه جانباختن: زرینه (دیواندره) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :

خالد ولایتی

خالد ولایتی

نام و نام خانوادگی : خالد ولایتی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.09.06 محل و نحوه جانباختن: زرینه (دیواندره) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :