محمد فتحی

محمد فتحی

نام و نام خانوادگی : محمد فتحی نام مستعار:آرام کرماشان محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370.06.05 محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور با انفجار مین توسط عوامل جمهوری اسلامی زندگی نامه :