طاهر محمودی

طاهر محمودی

نام و نام خانوادگی : طاهر محمودی نام مستعار:شورش محل تولد :سپی کمر (بانه) تاریخ تولد : 1365 تاریخ جانباختن :1388.05.22 محل و نحوه جانباختن: زرگویز (سلیمانیه) . در اثر حادثه ناگوار زندگی نامه :