شریف محمودی

شریف محمودی

نام و نام خانوادگی : شریف محمودی نام مستعار:ندارد محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :پاییز 1362 محل و نحوه جانباختن: روستای کانی چرمگ  .  مقابله با نیروهای رژیم زندگی نامه :