امین

امین

نام و نام خانوادگی : امین نام مستعار:امین دروزان محل تولد :دروزان تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.09.17 محل و نحوه جانباختن: روستای “وشکه لان” و جاده (مریوان . سقز) زندگی نامه :