عثمان رامین

نام و نام خانوادگی : عثمان رامین نام مستعار:ندارد محل تولد :قارنێ (مهاباد) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: روستای (بایزاوی) . در جریان درگیری با مزدوران محلی زندگی نامه :