نوروز گنجی

نوروز گنجی

نام و نام خانوادگی : نوروز گنجی نام مستعار:فایق محل تولد :سنه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.24 محل و نحوه جانباختن: روانسر . تعرض پیشمرگان به مقر پاسداران زندگی نامه :