حسن وسوکل

حسن وسوکل

نام و نام خانوادگی : حسن وسوکل نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.12 محل و نحوه جانباختن: ربط سردشت . در جریان تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :