عثمان عثمانی

عثمان عثمانی

نام و نام خانوادگی : عثمان عثمانی نام مستعار:عثمان درمانانوی محل تولد :درمانانوی (سردشت) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1373.06.19 محل و نحوه جانباختن: رانیه (کردستان عراق) . ترور توسط جمهوری اسلامی زندگی نامه :