حسن مارفی

نام و نام خانوادگی : حسن مارفی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :بهار 1367 محل و نحوه جانباختن: دی شمس . توسط مزدوران رژیم به رگبار بسته شد زندگی نامه :