یحیی رحمانی

یحیی رحمانی

نام و نام خانوادگی : یحیی رحمانی نام مستعار:یحیی خیاط محل تولد :زلکه (سنندج) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عثمان زندی

نام و نام خانوادگی : عثمان زندی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

علی ترکیبی

علی ترکیبی

نام و نام خانوادگی : علی ترکیبی نام مستعار:علی شوان محل تولد :دیواندره تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی توپچی

علی توپچی

نام و نام خانوادگی : علی توپچی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

خسرو فکری

خسرو فکری

نام و نام خانوادگی : خسرو فکری نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1329 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

رضا ذلفقاری

رضا ذلفقاری

نام و نام خانوادگی : رضا ذلفقاری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :